U bent hier: Home / BREKEND! Bewijs bioterrorisme Covid19

BREKEND! Bewijs bioterrorisme Covid19

by J.L. de Kreek — last modified 18-03-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Feiten en omstandigheden sinds eind 2019 onderschrijven de constatering dat de Cornacrisis het gevolg is van (terrorisme gerelateerd) bedrog in verband met bestrijding van de uitbraak van Covid19 en/of de bestrijding van de pandemie van het virus Sars-cov-2. Het gevaar van het virus wordt overdreven. De beste maatregelen om van het virus af te komen worden betwist in het belang van één enkele (dure) oplossing: vaccinatie. Er is geen keuze vrijheid. Maatregelen worden actief gehandhaafd door autoriteiten. De geneesmiddelen waarmee de pandemie van het virus snel, veilig, goed en goedkoop worden bestreden, en de artsen die de goede adviezen geven, worden verdacht gemaakt. De media in het algemeen nemen hieraan deel door berichtgeving die afwijkt van de richtlijnen van het RIVM te censureren. Personen rond het Kabinet en Parlement die bewindslieden en parlementariërs adviseren maken zich schuldig aan dit bedrog.

Bovendien bewijzen initiatieven voor een vaccinatiepaspoort het terroristisch oogmerk. Op basis van bedrog is de burgerbevolking vrijheden afgenomen die terugverdiend kunnen worden met het vaccinatiepaspoort. Dit paspoort symboliseert het gezag van de nieuwe machthebbers die ondemocratisch de macht hebben genomen. Het zijn steeds de medewerkers bij het OMT en het RIVM die bepalen hoeveel vrijheden iedereen krijgt en welke maatregelen genomen moeten worden. Terwijl zij het Kabinet en Parlement bedriegen met hun adviezen. En de bevolking afhouden van de geneesmiddelen die de uitbraak van Covid19 en/of de pandemie van het virus snel, veilig, goed en goedkoop bestrijden. Dat ministers van mening zijn dat burgers zich niet gedwongen mogen voelen om het vaccinatiepaspoort te accepteren betekent niet dat er geen sprake is van dwang, want het door het RIVM en het OMT gepleegd (terrorisme gerelateerd) bedrog (de bewust gelogen feiten en omstandigheden) dwingt tot de maatregelen. 

Het Kabinet en Parlement hebben geen rekening gehouden en/of kunnen houden met het feit dat zij kennelijk opzettelijk onjuist en/of onvolledig zijn geïnformeerd met betrekking tot de werkwijze voor bestrijding van de uitbraak van Covid19 of althans de pandemie van het virus Sars-cov-2. Daardoor wanen de bewindslieden en parlementariërs dat de Coronamaatregelen noodzakelijk zijn.

Dat het Kabinet en Parlement onjuist en onvolledig zijn geïnformeerd en/of geadviseerd met betrekking tot de werkwijze voor bestrijding van de uitbraak van Covid19 wordt objectief bewezen door het hieronder geleverd overzicht van feiten, omstandigheden en (kern)documenten. Op grond daarvan blijkt eenvoudig dat er sprake is van personen te wiens aanzien een redelijk vermoeden van schuld aan strafbare feiten voortvloeit in de zin van artikel 27 Sv.

Geen infectieziekte A

Er bestaat geen bewijs van de uitbraak van een infectieziekte behorende tot groep A. Misleiding in verband met de bron (herkomst) van het virus en de werkwijze voor bestrijding daarvan is de oorzaak van de pandemie van het virus en/of uitbraak van Covid19 en/of de druk op de zorg of althans de intensive care afdelingen van ziekenhuizen. Dit wordt objectief bewezen door de hieronder geciteerde publicatie in Eurosurveillance van 21 januari 2020. 

Dat handhaving van het Zelenko-protocol (meer dan) voldoende is om de pandemie van het virus althans de uitbraak van Covid19 snel, goed, veilig en goedkoop te bestrijden is objectief bewijs van het feit dat Covid19 geen infectieziekte kan zijn behorende tot groep A.

Bovendien wordt hieronder objectief bewezen dat de klinische verschijnselen van Covid19 soortgelijk zijn aan die van griep. En dat het virus Sars-cov-2 niet is geïsoleerd waardoor er geen bewijs kan bestaan van een infectieziekte behorende tot groep A of B1 of B2. De Coronamaatregelen zijn genomen omdat er sprake zou zijn van een infectieziekte behorende tot groep A. De besluiten in verband met deze maatregelen zijn genomen ter bestrijding van de uitbraak van Covid19 althans ter bestrijding van de pandemie van het virus Sars-cov-2 waarvan de hierna genoemde documenten objectief bewijzen dat dit virus niet de oorzaak kan zijn van een infectieziekte behorende tot groep A. En dat er geen fysieke bron bestaat van het virus of van viraal genetisch materiaal.

Sars-cov-2 is syntetisch althans niet biologisch

Sars-cov-2 is een synthetisch virus althans er bestaat geen fysieke (biologische) bron van het virus. Dit wordt objectief bewezen in de door Eurosurveillance (Europe's journal on infectious disease surveillance, epidemiology, prevention and control) geopenbaarde publicatie van 21 januari 2020 met de titel “Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR” waarvan co-auteur virologe mevrouw Marion Koopmans lid is van het Outbreak Management Team (OMT) en geregeld prominent in de media verschijnt in verband met de pandemie van het virus Sars-cov-2 en de werkwijze voor bestrijding daarvan.1 Het artikel bestaat uit acht pagina’s met een notenapparaat en technische gegevens. Het gaat om de volgende passages uit deze publicatie:

We report here on the establishment and validation of a diagnostic workflow for 2019-nCoV screening and specific confirmation, designed in absence of available virus isolates or original patient specimens. Design and validation were enabled by the close genetic relatedness to the 2003 SARS-CoV, and aided by the use of synthetic nucleic acid technology.

En

In the present case of 2019-nCoV, virus isolates or samples from infected patients have so far not become available to the international public health community.

 En

The present report describes the establishment of a diagnostic workflow for detection of an emerging virus in the absence of physical sources of viral genomic nucleic acid

Op 21 januari 2020 publiceert een groep wetenschappers waaronder de prominente virologe Marion Koopmans van het OMT dat de “workflow for 2019-nCoV screening” van Sars-cov-2 is ontwikkeld op basis van “synthetic nucleic acid technology” in verband met de afwezigheid van “virus isolates or original patient specimens”. Uit deze publicatie blijkt dat op 21 januari 2020 niemand op aarde een fysieke bron of viral genomic nucleic acid (genetisch materiaal) van het virus Sars-cov-2 in bezit had. Dit betekent niks anders dan dat het virus niet bestaat of althans dat er geen objectief bewijs bestaat van het bestaan. Het is ondenkbaar dat bij een epidemie of een pandemie laboratoria over de hele wereld geen fysieke bron van een virus bezitten of althans geen viraal genetisch materiaal. Dat men de DNA- of RNA-code kent van het virus is geen bewijs van het bestaan van dit virus omdat computermodellen DNA/RNA van virussen kunnen voorspellen en/of maken. Met “synthetic nucleic acid technology” kunnen virussen tot leven worden gebracht die middels computermodellen zijn voorspeld en/of ontworpen. Virologe mevrouw Marion Koopmans bewijst middels de publicatie waarvan zij co-auteur is dat op 21 januari 2020 of omstreeks die datum niemand op aarde ooit het virus Sars-cov-2 in fysieke vorm waargenomen of het viraal genetisch materiaal ervan in bezit heeft. De publicatie openbaart zelfs dat de werkwijze voor bestrijding van de pandemie van het virus is geholpen middels het gebruik van “synthetic nucleic acid technology”. Het virus is synthetisch. In ieder geval is de werkwijze voor bestrijding van het virus gebaseerd op synthetische nucleïnezuur techniek zonder dat isolates van het virus beschikbaar zijn. Daaruit blijkt dat het virus alleen bestaat in computermodellen en/of dat er sprake is van een (bio)chemische of synthetische of vuile bom. Dat lijkt op biologische oorlogsvoering.

Virologe Marion Koopmans van het OMT is januari 2021 met een team van de WHO in China geweest om te onderzoeken hoe het Coronavirus aan zijn uitbraak is begonnen. Volgens berichten in de media stelt en beweert Marion Koopmans dat het mogelijk is dat de oorsprong van de pandemie niet in Wuhan ligt: https://www.trouw.nl/binnenland/marion-koopmans-aangekomen-in-china-het-is- mogelijk-dat-de-oorsprong-van-de-pandemie-niet-in-wuhan-ligt~b018a765

Virologe Marion Koopmans is co-auteur van de publicatie 21 januari 2020 waarin ze bewijst dat er geen virus isolaties bestaan en geen patiënten specimen. En dat de werkwijze (de PCR-test) voor bestrijding van de pandemie van het virus is gebaseerd op synthetische nucleïnezuur technologie. Met andere woorden: mevrouw Marion Koopmans is ermee bekend of moet ermee bekend zijn dat het virus a) synthetisch is of b) niet bestaat. Bovendien is ze ermee bekend dat de PCR-test slechts deeltjes van een virus en nooit het gehele actieve virus vindt. Bovendien is ze ermee bekend dat de mRNA-vaccins bewerkstelligen dat lichaamscellen juist de beruchte spikeproteïnen die specifiek zijn voor het virus Sars-cov-2, aanmaken

Amerikaanse CCD bevestigt afwezigheid virus isolates

In verband met het ontbreken van isolaties van het virus Sars-cov-2 waardoor geen bewijs bestaat van het bestaan van Sars-cov-2 in natuurlijke (biologische) vorm, en waardoor geen bewijs bestaat van causaal verband tussen het virus Sars-cov-2 en de infectieziekte Covid19, wordt ook verwezen naar de website van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention Division of Viral Diseases (CCD) wat 21 januari 2020 het document heeft gepubliceerd met de titel “CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT- PCR Diagnostic Panel”. Het is te downloaden van de site van de Amerikaanse Overheid: https://www.fda.gov/media/ 134922/download. Het gaat om de volgende zin op pagina 42:

Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV were available for CDC use at the time the test was developed and this study conducted

 Ook anderszins bewijst de site van de Amerikaanse CCD dat er geen virus isolates bestaat: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/grows-virus-cell-culture.html:

 One important way that CDC has supported global efforts to study and learn about SARS-CoV-2 in the laboratory was by growing the virus in cell culture and ensuring that it was widely available. Researchers in the scientific and medical community can use virus obtained from this work in their studies.

 By growing the virus in cell culture” betekent dat het virus is gekweekt. Kweken van een virus is heel wat anders dan een in de natuur bestaand virus isoleren om vast te stellen dat het de causale oorzaak is van een infectieziekte.

Geen causaal verband Sars-cov-2 en Covid19

Er bestaat geen bewijs van causaal verband tussen Sars-cov-2 en de aandoening Covid19 althans dit causaal verband is niet objectief bewezen. Om causaal verband te kunnen en mogen aannemen tussen een virus en een infectieziekte moet zijn voldaan aan Kochs postulaten.2 Kochs postulaten zijn de gouden standaard waarmee kan worden vastgesteld of een bepaald virus de oorzaak is van een infectieziekte. Voor Kochs postulaten is een zuiver virus isolaat vereist. Zuiver, ongekweekt, uit een patiënt. Dit betekent dat virions (virusdeeltjes) worden gescheiden van al het andere. Een zuiver isolaat kan worden herkend aan een electromicroscopische foto. Als middels Kochs postulaten van dat zuivere isolaat is bewezen dat het virus de oorzaak is van de ziekte, kan de genoom worden gesequenced. Nooit andersom.

Onder andere virologe Marion Koopmans van het OMT stelt dat de bekritiseerde PCR-test de (nieuwe) gouden standaard is. Dit kan niet omdat mevrouw Marion Koopmans als co-auteur van de hierboven bedoelde publicatie van 21 januari 2020 zelf bewijst dat “virus isolates“ niet present of available zijn. Daardoor kan de PCR-test niet zijn gevalideerd aan de hand van het virus zelf. De (klassieke) virologie eist handhaving van Kochs postulaten om causaal verband te kunnen en mogen vaststellen tussen een virus en een virusziekte. En op basis daarvan medische adviezen te kunnen en mogen geven. Er bestaat geen geldige reden daarvan af te wijken. Er kan niet zijn voldaan aan Kochs postulaten omdat daarvoor “virus isolates“ een conditio sine qua non zijn. Men dient het virus geïsoleerd, dus op zichzelf, en geïdentificeerd te bezitten om te kunnen bewijzen dat het virus de oorzaak is van een infectieziekte. De aanwezigheid van “virus isolates“ is een dwingende voorwaarde om causaal verband te kunnen en mogen vaststellen tussen een virus en een infectieziekte. 

De bekende PCR-test kan niet worden gebruikt als bewijs van het bestaan van Sars-cov-2 omdat er geen fysieke bron of “original patient specimens” van het virus bestaat. Daardoor staat vast dat de PCR-test niet is gevalideerd aan de hand van een natuurlijke bron van het virus. Omdat de PCR-test is gebaseerd op “synthetic nucleic acid technology” en geen “original patient specimens” van het virus bestaan, staat vast dat de PCR-test de kennelijke aanwezigheid van een synthetisch of imaginaire virus detecteert. 

Ook wanneer Sars-cov-2 wel een actueel te identificeren en dus isoleren virus van natuurlijke oorsprong is kan de PCR-test niet worden gebruikt voor de doelen waarvoor het nu wordt ingezet. Verwezen wordt onder andere naar het commentaar in het wetenschappelijke tijdschrift the Lancet published online february 17 2021, Michael J Mina, Tim E Peto, Marta García-Fiñana, Malcolm G Semple, Iain E Buchan, Clarifying the evidence on SARS-CoV-2 antigen rapid tests in public health responses to COVID-19 positive and isolate for 10 days: "current PCR-testing is therefore not the appropriate gold standard for evaluating a SARS-CoV-2 public health test.".3 De PCR-test zou in de context van een pandemie of een epidemie misschien gebruikt kunnen worden om in te schatten waar in Nederland de vraag naar de geneesmiddelen behorend bij het Zelenko-protocol zal kunnen toenemen. 

Zelenko-protocol

Dr. Vladimir Zelenko is de Oekraïens-Amerikaanse huisarts die bekend staat om het promoten van een cocktail van drie geneesmiddelen van hydroxychloroquine (HCQ), zink en azithromycine als onderdeel van de (vroeg) behandeling (in de eerste lijn) voor Covid19 die bekend staat als het Zelenko-protocol. De Nederlandse en Engelse tekst van dit protocol staan online.4 Dit protocol beschrijft ‘the best practice’ voor bestrijding van de uitbraak van Covid19 of althans de pandemie van het virus Sars-cov-2. Dit protocol is de basis voor de adviezen van huisarts Rob Elens uit het Limburgse Meijel van de website https://zelfzorgcovid19.nl. In verband met deze adviezen wordt ook verwezen naar de overige bronnen bij de modelaangifte van http://aangiftecovid19.nl. De Coronamaatregelen concurreren oneerlijk met de adviezen van deze huisarts die moeten worden gegeven vanwege de uitbraak van Covid19 en wanneer patiënten (vermoedelijk) zijn besmet met deze infectieziekte.

 Het succes van het Zelenko-protocol blijkt uit kwalitatieve en kwantitatieve bewijzen die worden geopenbaard middels de website https://zelfzorgcovid19.nl van huisarts Rob Elens. Daarop wordt onder andere verwezen naar:

 De mening van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en ook Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SwAB) over het Zelenko-protocol en/of huisarts Rob Elens en/of HCQ moeten worden gekwalificeerd als “het opzettelijk opleggen van levensomstandigheden, onder andere de onthouding van toegang tot geneesmiddelen, gericht op de vernietiging van een deel van een bevolking” zoals bedoeld in artikel 4, derde lid, Wet Internationale Misdrijven (WIM). Het Zelenko-protocol werkt beter en is veiliger en goedkoper als middel ter bestrijding van de uitbraak van Covid19 en/of de pandemie van het virus Sars-cov-2 dan enig vaccin. De eis die het RIVM en/of IGJ en/of NHG hebben gesteld aan het Zelenko-protocol van een dubbelblind onderzoek is formalistisch en pervers. Bovendien dragen zij bewust niet eraan bij dat dit door hen verlangde onderzoek wordt uitgevoerd. Bovendien is dit onderzoek wel uitgevoerd. Zelenko en Elens worden steevast in een kwaad daglicht geplaatst in verband met hun advies HCQ te gebruiken omdat het niet zou werken. De criticasters passen HCQ steeds te laat toe en in een context waarin het geen of weinig toegevoegde waarde heeft. Het Zelenko-protocol en de adviezen van huisarts Rob Elens moeten in het geheel (strikt) worden gehandhaafd en beoordeeld en niet voor een deel. HCQ moet worden gebruikt in combinatie met ZINK en een antibioticum. ZINK is het feitelijke geneesmiddel. HCQ opent de celwand zodat ZINK in de cel de genezende werking kan uitvoeren. De behandeling moet vroeg worden gestart direct bij de eerste klachten. Daarmee worden patiënten buiten de ziekenhuizen gehouden. Er zijn ook middelen beschikbaar die profylactisch kunnen worden gebruikt zonder recept van de huisarts.

 Kwakzalver motie

De minister had advies dienen te krijgen de bekende kwakzalver motie aan te nemen. Dit is de motie van mei 2020 waarin de minister het pleidooi van het Kamerlid Baudet en Van Haga voor onderzoek naar het gebruik van hydorxychlorocine (HCQ) afdeed als “kwakzalverij” (Vergaderjaar 2019–2020, 25 295, nr 373). Had de minister deze motie aangenomen en was het Zelenko-protocol gehandhaafd dan had alles voorkomen kunnen worden. RIVM directeur Jaap van Dissel betoogt in de media dat zo’n 41.000 ziekenhuisopnames zijn voorkomen door lockdown en avondklok terwijl alle ziekenhuisopnames en doden en de lockdowns en de avondklak en de kosten en schade anderszins in verband met Covid19 voorkomen hadden kunnen worden indien directeur Jaap van Dissel van het RIVM en/of de bekende virologe Marion Koopmans de minister had geadviseerd het Zelenko-protocol te handhaven en de kwakzalver motie van Baudet aan te nemen. Nu de Kwakzalver-motie is afgewezen zijn mensen overleden aan de gevolgen van Covid19 en bevindt Nederland zich in de actuele welhaast existentiële crisis.

Sars-cov-2 geen nieuw virus

Ook dient verwezen te worden naar de publicatie uit de Journal Of Clinical Microbiology van mei 2008, p. 1734–1740, RNase-Resistant Virus-Like Particles Containing Long Chimeric RNA Sequences Produced by Two-Plasmid Coexpression System.5 Deze publicatie bewijst objectief dat Sars-cov-2 en Sars-cov-3 (!) geen nieuw Coronavirussen zijn omdat ze blijkens deze publicatie al bekend zijn in 2008.

A 3V armored L-RNA of 2,248 bases containing six gene fragments— hepatitis C virus, severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS- CoV1, SARS-CoV2, and SARS-CoV3), avian influenza virus matrix gene (M300), and H5N1 avian influenza virus (HA300)—was successfully ex- pressed by the two-plasmid coexpression system and was demonstrated to have all of the characteristics of armored RNA.

 Antivirale werking Cloroquine langer bekend

Ook is van belang de publicatie uit de Virology Journal van 22 augustus 2005, “Chloroquine is a potent inhibitor of SARS coronavirus infection and spread”.6 Deze publicatie bewijst objectief dat in 2005 reeds bekend is dat Chloroquine “a potent inhibitor is of SARS coronavirus infection and spread”. Hydroxychloroquine (HCQ) wat wordt toegepast in het Zelenko-protocol is een milde derivaat van Chloroquine.

 We report, however, that chloroquine has strong antiviral effects on SARS-CoV infection of primate cells.
><span>

 Chloroquine is effective in preventing the spread of SARS CoV in cell culture. Favorable inhibition of virus spread was observed when the cells were either treated with chloroquine prior to or after SARS CoV infection. In addition, the indirect immunofluorescence assay described herein represents a simple and rapid method for screening SARS-CoV antiviral compounds.

De personen die het Kabinet en Parlement adviseren in verband met de bestrijding van de uitbraak van Covid19 of althans de pandemie van het virus Sars-cov-2 zijn ermee bekend dat HCQ niet alleen actuele gevallen van het Coronavirus therapeutisch behandelt. Het voorkomt bovendien nieuwe gevallen (profylactisch). HCQ zoals toepast in het Zelenko-protocol werkt tegelijk als behandeling en vaccin.

Covid19 = influenca

Dan de publicatie uit de Alegemeine Innere Medizin van 20 december 2020, COVID-19, Influenza und grippeähnliche Erkrankungen.7 Deze publicatie bewijst objectief dat er geen klinisch verschil bestaat tussen influenza (griep) en Covid19:

 COVID-19 kann klinisch nicht von einer Influenza und anderen «grippe- ähnlichen» Erkrankungen unterschieden werden

 Rebranding griep

In verband met de publicatie uit de Alegemeine Innere Medizin van 20 december 2020 is ook aandacht nodig voor berichten in de media dat griep is verdwenen uit de statistieken van de belangrijkste gezondheidsorganisatie (WHO).8 Sinds februari 2020 neemt het aantal griepmonsters af bij medische laboratoria die zijn aangesloten bij de WHO. Van 50 duizend februari vorig jaar naar niets vanaf midden april 2020. Niets. Geen grieptype A of B. Griep lijkt te zijn opgelost. De griep is spoorloos verdwenen uit de statistieken.

 Volgens Susan van den Hof, hoofdepidemioloog bij het RIVM, werken de maatregelen die zijn genomen tegen Corona ook heel goed tegen griep. Dat is geen logische verklaring. Het influenzavirus verspreidt zich immers net zoals Corona, via nauw contact en middels rondvliegende luchtwegdruppeltjes. Dat het reproductiegetal van griep “iets” lager is dan Sars-cov-2 is ook geen logische verklaring voor het volledig verdwijnen van griep uit de statistieken. Griep is ook niet echt volledig verdwenen uit de WHO-cijfers. Zo vonden de griepbewakingslabs van de WHO tussen eind december en begin januari in 200.863 keelmonsters 409 keer een griepvirus.

Omdat de hierboven genoemde publicatie uit de Alegemeine Innere Medizin van 20 december 2020 aantoont dat er klinisch geen verschil is tussen griep (influenza) en Covid-19 is ‘rebranding’ van griep tot Covid-19 de meest logische verklaring voor het verdwijnen van griep in de statistieken.9

Complex aan misdrijven

De Coronamaatregelen zijn onderdeel van een overval op Nederland, de wereld en Europa. De overval wordt gepleegd door zij die het Kabinet en Parlement adviseren in verband met de werkwijze voor bestrijding van de uitbraak van Covid19 of althans de pandemie van het virus Sars-cov-2. Kabinet en Parlement worden door de onjuiste en onvolledige adviezen medeplichtig gemaakt aan deze overval. Feitelijk is er sprake van bioterrorisme. Het Kabinet en Parlement worden misleidt om er mee te leren leven en/of de overval anderszins te accepteren en/of (democratisch) te legitimeren. Het is ondenkbaar dat de Kabinet en Parlement de bekritiseerde Coronamaatregelen hadden genomen indien zij bekend waren geweest met de feiten en omstandigheden. De modelaangifte met bijlagen van http://aangiftecovid19.nl laten zien dat de (adviezen in verband met) Coronamaatregelen onderdeel zijn van een wijdverbreide of stelselmatige aanval gericht tegen een burgerbevolking, met kennis van de aanval, en dat opzettelijk levensomstandigheden worden opgelegd, onder andere de onthouding van toegang geneesmiddelen, gericht op de vernietiging van een deel van een bevolking (vgl artikel 4 WIM). De ministers zijn verantwoordelijk. Nederland heeft zich eerder bevonden aan de vooravond van een genocide binnen de eigen landsgrens. Nog altijd is het commentaar dat niet tijdig en adequaat is ingegrepen. Nu zijn afgelopen jaar tienduizend Nederlanders gedood die NIET hadden hoeven overlijden aan Covid19 indien van meet af het Zelenko-protocol was gehandhaafd. Het positieve effect van chloroquine op infectieziektes is al langer bekend. Nu is er een gevaarlijk en onwenselijk precedent geschapen en kan iedereen erop wachten dat de georganiseerde misdaad die het Kabinet en Parlement onjuist en onvolledig adviseert en/of informeert in de toekomst een pandemie van weer een ander virus bewerkstelligt.

 De Coronamaatregelen zijn ondragelijk voor veel mensen. Benadelen gezondheid. Schaden de economie. Bewerkstelligen tegenstellingen en maatschappelijke onrust. En zijn een vorm van genocide of misdaden tegen de menselijkheid. Het Openbaar Ministerie draagt actief bij aan handhaving van de Coronamaatregelen en stelt strafrechtelijk onderzoek in wegens handenschudden en knuffelen bij en tijdens een verkiezingscampagne, jegens de parlementair waarvan de motie met betrekking tot HCQ (de oplossing) is afgewezen omdat het kwakzalverij zou zijn.10 Coronaterririsme dwingt hiertoe. De cornamaatregelen waarvan het OM waant dat die moeten worden gehandhaafd zijn bewerkstelligd middels terrorisme gerelateerd bedrog gepleegd door (de medewerkers van) het RIVM, OMT, de Bill & Melinda Gates Foundation, the World Economic Forum en de grote groep industriëlen wat zich schaart achter: “the Great Reset” en “Build Back Better”. Zij worden geholpen door nepnieuws en/of desinformatie van (Mainstream) journalisten en hun media.

De Coronamisdrijven worden omringd door een groep die publiek en autoriteiten bewust afleidt van de relevante (basis)feiten, omstandigheden en kennis. Daarnaast nemen grote platforms als YouTube, Twitter, Facebook en Linkedin deel door virulente censuur van alles en iedereen die afwijkt van het officiële narratieve. De Coronamaatregelen zijn de voorbode van een stevige greep van een statelijk acterende beweging van industriëlen wat middels bedrog in verband met de uitbraak van Covid19 oppermacht wil bewerkstelligen.

Share |

Permalinks