U bent hier: Home / De oorlog van Roland Pierik

De oorlog van Roland Pierik

by J.L. de Kreek — last modified 10-11-2021 03:00
Opgeslagen onder:

De gebruiken en gewoonten van oorlog brengen mee dat oorlogvoerende partijen een oorlogsverklaring uitbrengen voordat zij ten oorlog trekken. De oorlog die rechtsfilosoof Roland Pierik van de Gezondheidsraad voert tegen de democratische rechtstaat en de mensenrechten, wordt beantwoord met de dringende oproep aan autoriteiten de leden van de Gezondheidsraad strafrechtelijk te vervolgen voor hun terrorisme, massamoord en oorlogsmisdaden. De Coronamaatregelen zijn het werk van een statelijk acterende beweging die niet is aangesloten bij de Geneefse conventies en strijdt met het oorlogsdoel oppermacht te vestigen en het gehele Joodse volk uit te roeien. De Coronamaatregelen discrimineren niet alleen, ze zijn ook nog eens extreem antisemitisch.

Bovendien zijn de Coronamaatregelen antisemitisch omdat het Jodendom de vaccins verbiedt; en de orthodox Joodse arts Vladimir Zelenko van het Zelenko-protocol met hydroxychloroquine waarmee de pandemie van het virus het snelst, veiligst, best en goedkoopst (en dus pijnloos) wordt bestreden, door CDA-minister Hugo de Jonge als kwakzalver is bestempeld. Onze Lieve Heer heeft niet alleen Zijn volk verboden het vaccin toe te dienen. Hij heeft ook nog eens artsen onder Zijn volk geïnspireerd het Zelenko-protocol uit te vinden of te ontdekken als de beste en pijnloze oplossing voor bestrijding van de pandemie van het (nieuwe corona)virus. En de minister van CDA-huize noemt op advies van de Gezondheidsraad waarvan rechtsfilosoof Roland Pierik prominent lid is, de Joodse arts die de wereld redt met zijn protocol een kwakzalver.

De discriminatie met de QR-code en kennelijk ook het antisemitisme zoals rechtsfilosoof Roland Pierik van de Gezondheidsraad dit verdedigt, heeft geen grondslag in het recht. Zijn mening over discriminatie is gebaseerd op een verkeerd begrip van artikel 53 EVRM jo artikel 94 grondwet, en het bekende arrest Burden and Burden tegen het Verenigd Koninkrijk, EHRM van 29 april 2008,, ECLI:CE:ECHR:2008:0429JUD001337805. Het recht voor het Nederlands grondgebied in de EU wordt beheerst door de Nederlandse Grondwet wat in het eerste artikel een imperatief geformuleerd algemeen discriminatie verbod heeft afgekondigd.

Daarmee is discriminatie in het Nederlands deel van de EU altijd en evident van redelijke grond ontbloot, “manifestly without reasonable foundation” (zie EHRM 7 juli 2011, Stummer tegen Oostenrijk, no. 37452/02, paragraaf 89, met verdere verwijzingen). Rechtsfilosoof Roland Pierik van de Gezondheidsraad beroept zich opportunistisch op uitspraken van de Hoge Raad die hij in zijn rol van rechtswetenschapper en onderwijzer aan de Universiteit van Amsterdam als een misslag moeten kwalificeren omdat ze niet stroken met artikel 53 EVRM en de lange traditie van non-discriminatie in Nederland. Artikel 1 van de Grondwet is geworteld in een rijke cultuur van non-discriminatie. Het gaat terug tot artikel 3 van de Staatsregeling van 1798 waarin is bepaald dat alle Leden der Maatschappij zonder onderscheiding van geboorte, bezitting, stand, of rang, eene gelijke aanspraak hebben op derzelver voordeelen.

Door de lezing van Roland Pierik handhaaft de georganiseerde misdaad bij het ministerie van CDA-minister Hugo de Jonge straffeloos minder dan de ondergrens voor bescherming tegen discriminatie. De Hoge Raad in het arrest van 22 november 2013 (13/01154, ECLI:NL:HR:2013:1206) wat de basis is voor de mening van rechtsfilosoof Roland Pierik, legt artikel 94 Grondwet jo. 53 EVRM uit als zou voor rechters niet de bevoegdheid bestaan om een verdergaande bescherming te bieden dan de bepalingen van het EVRM en de protocollen bij het EVRM leveren. Artikel 53 EVRM waarborgt bestaande rechten van de mens, dus ook de rechten van de mens die in Nederland vanaf de Staatsregeling van 1798 gelden.

De regels zoals die in het EVRM en de aanvullende protocollen in verband met discriminatie gelden zijn minimale voorwaarden waaraan lidstaten moeten voldoen.  De gouden standaard tegen discriminatie staat in artikel 1 van de Grondwet. Gewone handhaving van Nederlandse Grondwet beschermt veel beter tegen discriminatie dan het gekunsteld denken van rechtsfilosoof Roland Pierik van de Gezondheidsraad die ook anderszins imponeert als een zogenaamde wetenschapper die erop uit is iedereen te bedriegen en daarvan zelf te profiteren.

Heel Nederland lijdt aan de hooghartigheid en het narcisme van Roland Pierik en zijn vrienden die plompverloren met elkaar de beweging faciliteren die ook de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust heeft bewerkstelligd. Vorig jaar meer dan 15.000 extra doden. Vermoord omdat hen in de eerste lijn toegang is onthouden tot de geneesmiddelen die de pandemie van het virus snel, veilig, goed en goedkoop bestrijden. De Gezondheidsraad en hun rechtsfilosoof negeren de feiten en trekken zich niks aan van het onethische en zelfs strafbare karakter van de adviezen aan de minister. Wereldwijd meer dan zes miljoen mensen zijn gestorven die geholpen hadden kunnen worden als het antisemitisme niet zo diep geworteld was geweest bij het ministerie van CDA-minister Hugo de Jonge waaronder begrepen de Gezondheidsraad waar rechtsfilosoof Roland Pierik prominent lid van is.

Wat misschien het meest niet bevalt van rechtsfilosoof Roland Pierik is zijn neerbuigende toon in zijn tweets naar mensen die zijn mening niet delen. De laatdunkendheid spat ervan af. En de arrogantie ook van de man alsof hij de enige persoon is die de juridische betekenis van het begrip discriminatie begrepen heeft, zet kwaad bloed. Rechtsfilosoof Roland Pierik van de Gezondheidsraad heeft het erover dat het lekker opruimt wanneer bepaalde personen worden geblokt. Nederland ondergaat dankzij de adviezen van medisch wetenschappelijk specialisten van het OMT, het RIVM en de Gezondheidsraad aan de minister de grootste massamoord sinds de Tweede Wereldoorlog en rechtsfilosoof Roland Pierik van de Gezondheidsraad haalt er zijn neus voor op.

Share |

Permalinks