U bent hier: Home / Jeugdzorg is mensenhandel

Jeugdzorg is mensenhandel

by J.L. de Kreek — last modified 25-02-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Omdat de Amsterdamse Deken van de Orde van Advocaten met zijn optreden in het tuchtrecht tegen advocaat mevrouw mr. Nakad en andere zaken de vergissing lijkt te maken de georganiseerde misdaad in de Jeugdzorg en Kinderbescherming een dienst te bewijzen, en journalist Chris Klomp het niet in het belang acht van zijn verdienmodel om de bronnen te openbaren, hieronder het overzicht van documenten wat objectief bewijst dat de Nederlandse Jeugdzorg en Kinderbescherming zich doelbewust schuldig maken aan internationale misdrijven of althans mensenhandel zogenaamd om kinderen te beschermen.

Het Rapport Jeugdzorg van 20 augustus 2014
>Het Rapport Jeugdzorg analyseert de werkwijze van de Kinderbescherming en de Jeugdzorg. Het toont aan dat de Kinderbescherming en de Jeugdzorg zich doelbewust schuldig maken aan gedwongen verdwijning van minderjarigen enof mensenhandel en/of (seksueel) kindermisbruik. Vindplaats op internet:


><strong>Rapporten van de Nationale Ombudsman<strong>
>Diverse rapporten van de Nationale Ombudsman bewijzen objectief de doelbewuste gebreken in de waarheidsvinding van de Kinderbescherming en de Jeugdzorg. Vindplaats op internet:<p>

    
><strong>Rapport commissie-Samson: 'Omringd door zorg toch niet veilig’<strong>
>Rapport van de commissie-Samson van 8 oktober 2012 over seksueel misbruik vandoor de overheid uit huis geplaatste kinderen. Van 1945 tot heden. Vindplaats op internet:<p>

    
><strong>Is De Zorg Gegrond?<strong>
>De Kinderombudsman heeft op dinsdag 10 december 2013 het rapport 'Is De Zorg Gegrond?' aangeboden aan de Tweede Kamer. Vindplaats op internet:   <p>

    
>Dit rapport bevestigt de onrechtmatige afwezigheid van waarheidsvinding bij de jeugdbescherming. De Kinderombudsman constateert dat er met enige regelmaat fouten worden gemaakt in de rapportages die aan de basis liggen van ingrijpende maatregelen als uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling van kinderen. Bovendien constateert de Kinderombudsman dat deze instanties te weinig garanties hebben ingebouwd om het aantal fouten tot een minimum te beperken. Fouten kunnen volgens de Kinderombudsman nooit honderd procent worden voorkomen, "maar je kan de kans op fouten wel zo klein mogelijk maken". Het onderzoek van de Kinderombudsman was puur gericht op het feitenonderzoek dat aan de basis ligt van ingrijpende jeugdzorgbeslissingen. De discussie over waarheidsvinding in de jeugdzorg speelt al jaren. <br>
><strong>Rapport Commissie De Winter<strong>
>De Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg (commissie De Winter) deed in 2016 onderzoek naar fysiek en psychisch geweld in de jeugdzorg van 1945 tot nu. Op 12 juni 2019 publiceerde de commissie haar eindrapport. Een aanzienlijk percentage van de kinderen die van 1945 tot heden in Jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen verbleven blijken onvoldoende te zijn beschermd tegen fysiek, psychisch en seksueel geweld. Deze ex-pupillen beschouwen hun bejegening als liefdeloos en zeer hard. Toezichthoudende instanties hebben bij geweld onvoldoende ingegrepen. Vindplaats op internet:<p>

 

Dat de artikelen 12, derde lid Grondwet en 430, derde lid Rechtsvordering niet worden  gehandhaafd door de georganiseerdere misdaad in de Jeugdzorg en Kinderbescherming houdt in dat (een verlenging van) een last tot uithuisplaatsing en/of ondertoezichtstelling niet voorafgaande de executie rechtsgeldig is betekend door een bevoegde deurwaarder aan de persoon tot wie de last zich richt. Dit betekent niks anders dan dat de ten uitvoerleggingen van al die uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen nietig zijn. En dat beslissingen van kinderrechters uit eigen naam van de (medewerkers van) Jeugdzorg en de Kinderbescherming worden geëxecuteerd en niet uit naam van de Koning. Het is niet nodig expert jeugdrecht te zijn om deze basisfeiten te kennen.

Share |

Permalinks