U bent hier: Home / NU.nl en het stikstofbedrog

NU.nl en het stikstofbedrog

by J.L. de Kreek — last modified 18-06-2022 03:00
Opgeslagen onder:

Aan een publicatie over stikstof op NU.nl is goed de desinformatie van de Mainstream media en het bedrog der bestuurders te zien. Nu.nl legt uit dat 80% van de atmosfeer uit stikstof bestaat. En dat dit normaal en niet schadelijk is. “We hebben zelfs stikstof nodig om te kunnen leven: elke ademteug bestaat voor vier vijfde uit stikstof”, staat op Nu.nl. Ook staat er: als stikstof zich hecht aan zuurstof (O) of waterstof (H), ontstaat er reactieve stikstof en die stoffen zijn wel schadelijk voor mens en natuur. Zoals stikstofoxide (NOx) of ammoniak (NH3).

Vervolgens schrijft Nu.nl: Die stikstofoxiden worden vooral uitgestoten door de industrie en het verkeer. De landbouw is voor het grootste deel verantwoordelijk voor de uitstoot van ammoniak. En er staat op Nu.nl dat stikstof goed is voor bepaalde planten die daardoor beter groeien zoals orchideeën. Daarna stapt Nu.nl over naar desinformatie. Volgens Nu.nl telt Nederland 162 zogenoemde Natura 2000-gebieden, die volgens Europese regels beschermd moeten worden om de biodiversiteit te behouden. Dat lukt niet goed, want in negentig van die beschermde natuurgebieden is te veel stikstof. 

Stikstof kan het probleem niet zijn. De hele omgeving van alles en iedereen bestaat altijd uit 80% stikstof. Dat is een ongelofelijk grote massa stikstof. Mensen en dieren maken geen stikstof. De stikstof die mensen uitademen hebben zij eerst ingeademd. De problemen voor de natuur komt van stikstofverbindingen. Zoals stikstofoxide (NOx) of ammoniak (NH3). Het is gewoon op te zoeken op internet. Ze hebben bij Nu.nl internet en Google dus de redactie kan weten dat het desinformatie verspreidt.

Op de website Nutrinorm.nl staat waar stikstof vandaan komt. Daar staat dat stikstof komt van bodembacteriën en van bliksem. En dat planten stikstof omzetten om geschikt te maken voor consumptie. Citaat:

In de landbouw is vooral de Rhizobium-bacterie (wortelknobbelbacterie) bekend als stikstofbindende bacterie. Deze speciale bacterie groeit in knolletjes aan de wortels van vlinderbloemige gewassen zoals klavers en peulvruchten. Vlinderbloemige gewassen kunnen voor groenbemesting worden ingezet.

De Rhizobium-bacterie haalt stikstof uit de lucht voor de plant, die deze voedingsstof nodig heeft voor groei en fotosynthese. De plant levert op haar beurt koolstof en glucose voor de groei van de bacterie. De glucose – afkomstig van fotosynthese – wordt door de Rhizobium-bacterie gebruikt voor de vorming van ATP, de energiedragers in de nitrogenasereactie: N2 + 8H+ + 8e- + 16 ATP à 2 NH3 + H2 + 16 ADP + 16 Pi. Hierbij ontstaat ammoniak dat weer oplost in grondwater waardoor er ammonium (NH4+) wordt gevormd.

Er staat veel meer op de website Nutrinorm.nl over stikstof wat interessant is voor de redactie van Nu.nl om te lezen voordat het iets over stikstof publiceert. Verwijten van journalisten en hun media dat in de sociale media desinformatie wordt verspreidt moeten de journalisten op zichzelf betrekken. Er is geen grotere bron van desinformatie dan de journalistiek en Mainstream media waartoe Nu.nl gerekend dient te worden.

De landbouw en veehouderij zijn geen producenten van stikstof. Stikstof wordt niet gemaakt in de landbouw en veehouderij. De landbouw en veehouderijen zijn gebruikers van stikstof. De landbouw gebruikt ook stikstofverbindingen. Zoals ammoniak. Dit is een belangrijke grondstof van kunstmest. Ammoniak zit ook in gewone mest. De landbouw is daarom ook producent van stikstofverbindingen. Ongeveer 90 procent van de totale ammoniakemissie in Nederland is afkomstig van de landbouwsector. Het geval wil met ammoniak dat daarvan ook te veel gebruikt kan worden. Dat wordt overbemesting genoemd. Daardoor verzuurt de grond. Dat is slecht voor natuurgebieden. Dit staat ook uitgebreid beschreven op de site van het RIVM. Citaat:

Ammoniak komt voornamelijk vrij door verdamping uit mest uit stallen en bij aanwending van mest op gras- en bouwland. In Nederland levert ammoniak de grootste bijdrage aan het neerslaan van stikstof (depositie) op het aardoppervlak. Deze depositie zorgt voor vermesting van bodem en vegetatie en bodemverzuring. De verzuring en vermesting kunnen leiden tot een verlies van biodiversiteit in de natuur.

De redactie van Nu.nl kan door gewoon even onderzoek te doen weten dat ammoniakemissie en niet stikstof het probleem is voor biodiversiteit. Dezelfde redactie kan ook zelf beoordelen dat er technische oplossingen bestaan om  ammoniakemissie te verlagen. De website Verantwoorde Veehouderij heeft daarover een verhaal gepubliceerd. En de Universiteit van Wageningen heeft een overzicht gepubliceerd met maatregelen die genomen kunnen worden om ammoniakemissie tegen te gaan.

Had de redactie van Nu.nl de moeite genomen onderzoeken te doen dan had het de feiten op een rijtje gehad over wat stikstof eigenlijk is en waarom dat nu juist geen probleem is. Nu.nl doet als veel redacties in Nederland geen feitenonderzoek en gedraagt zich als echokamer van georganiseerde (ambtelijke) misdaad waardoor het evidente desinformatie verspreidt over Stikstof en daarmee de landbouwsector kennelijk bewust beschadigt

Share |

Permalinks